ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 26, 2012

ಒಲವಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿನಿನ್ನೀ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಾರಿ

ನಿಲುಕಬಲ್ಲೇನೆ ನಾ 

ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ್ಗಲುಗಳೇ ಅರಿಯದ ನಾನು

ಅ-ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ..?!

ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನವರಿಕೆ...

ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಲೇ...???

ಮುಂದುವರೆಯಲೇ......???

ಮನವೇ...???


ಒಲವಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆ...!!!!