ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2012

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ

ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ 

ಆದರೆ-ನಿನ್ನೀ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಮೋಸವಿತ್ತು

ನೀ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸುಳ್ಳಾಗಿತ್ತು

ತಡೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟೆ 

ಎಣಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ನೋವ ಪರಿಣಾಮವ 

ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳು ತನಗರಿಯದ ನೆಲ ತಾಕುತ್ತಿವೆ 

ಯಾವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನನಿಂದ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ 

ಸಾಕಾಗಿದೆ ಕಣೋ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕದ

ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದು-

ಯಾವ ತರಹದ ನೋವ ಸಹಿಸಲಾರೆ

ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಲೆತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ..!!

-ಶೈಲೂ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: