ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 12, 2013

ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳೋಣ

ಮನಸೇಕೋ ನಿನನ್ನೇ ನೆನೆಸುತ್ತಿದೆ
ನಾವಾಡಿದ ಮಾತು ನನನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಿದೆ
ನಾವು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗ ನೀನು ನನ್ನೋಡನಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ
ಬಂದು ಬಿಡು ಗೆಳಯ/ತಿ ನನ್ನೊಡನೆ
ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೀನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳೋಣ