ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 7, 2013

ಭಾವನೆ

ನಿನಗನ್ನಿಸಬಹುದು
ನೀ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದು
ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸಿನ ಭಾವನೆ 
ನೀ ಆ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೆಂದು
ನಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನನ್ನು  ಮನಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ
ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಲ್ಲ
ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ
ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹೇಳಲು
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲ ................