ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2014

ಜಾರಿದ ಕಣ್ಣ ಹನಿ

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 

ಜಾರಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ 
ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳು 
ನಿನಗದರ ಪರಿವೆಯೇ 
ಇಲ್ಲವೇ ಗೆಳೆಯ 
ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯೆನಿಸುತಿದೆ 
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ದಿನವೀಡಿ ಕಣ್ಣಿರಾಗುತ್ತಿದೇನೆ 
ನಾನಿಲ್ಲಿ .

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: