ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2014

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂ 

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ 

ಎಂದೂ ಆ ಪ್ರೀತಿ 

ದೊರೆಯದೆಂದು 

ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ 

ಅದೆಷ್ಟೂ ದೂರ 

ಹೋದೆಯ ನಲ್ಲ 

ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು

ಮನಸಾದರು ಹೇಗೆ ಬಂತು 

ನಿನಗೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ