ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 12, 2014

ನನ್ನ ಮಾತು

ನನ್ನವನ ಮನದ ಮಾತು 
ಕೇಳಿದೆ ನಾನಿಂದು 
ಅವನೆಂದ 
ನಾ ನಿನ್ನ 
ಪ್ರಿತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು 
ನನಗು ಸಹ 
ಇದೆ ಪ್ರೆಶ್ನೆ ಕೇಳಲು 
ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ 
ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ 
ನಾನೆಂದೆ 
ನನ್ನ ಮಾತು 
ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ 
ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು.

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: